Věcné nástroje

Věcné nástroje pracují s konkrétní hmotnou či nehmotnou realitou a vytváří obvykle podmínky pro fungování ostatních rozvojových oblastí.

Významnou podskupinou věcných nástrojů jsou nástroje infrastrukturní. Infrastrukturní nástroje jsou zaměřeny na zlepšení dispozic v oblasti infrastruktury. Rozlišujeme dopravní a technickou infrastrukturu.

V případě dopravní infrastruktury jde o nezbytnou podmínku rozvoje. Stát napomáhá rozvoji regionů budováním sítě dálnic, rychlostních komunikací a silnic 1. třídy. Kraje zkvalitňují dostupnost jednotlivých částí svého území zlepšováním stavu silnic 2. a 3. třídy. Obce svou péčí o místní komunikace umožňují napojení domů i podnikatelských objektů na silniční síť. Venkovské obce v periferních oblastech trpí faktem, že často nejsou dostupné po kvalitní komunikaci, resp. stav komunikace (nosnost, šířka, kvalita povrchu apod.) je limitem pro podnikatelské aktivity. Dopravní infrastruktura je nástrojem umožňujícím synergický efekt, zejména v případě spolupráce aktérů při uskutečňování rozvoje.

Technická infrastruktura má více lokální charakter a vytváří podmínky pro lokalizaci obyvatel a zejména podnikatelů. Ovlivňuje celkovou kvalitu života. V souvislosti s kvalitou životního prostředí je důležitou oblastí čištění odpadních vod. Venkovské obce s menším počtem obyvatel jsou z hlediska finančních priorit až druhé v pořadí, nicméně kvalita vody v tocích a nádržích se odvíjí od zdrojů znečištění v celém povodí.

Klasická věcná podpora může mít mnoho podob. Obecně se jedná o poskytnutí určitých hmotných statků či služeb za výhodných podmínek. Konkrétně lze jako samostatné podskupiny věcných nástrojů následující aktivity:

  • pronájem objektu nebo pozemku,
  • prodej objektu nebo pozemku,
  • investiční příprava pozemků či objektů,
  • zajištění potřebné infrastruktury (dopravní, technické),
  • schválení či povolení realizace určitých aktivit,
  • pomoc při vyjednávání s úřady,
  • zprostředkování potřebných kontaktů.

Tento seznam je pouze ilustrativní. V praxi lze realizovat celou řadu aktivit; vždy záleží na invenci poskytovatele podpory a na konkrétní situaci.