Úvod

Regionální politika usiluje o snižování rozdílů mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů a zabezpečení jejich harmonického rozvoje. Její hlavní linií je vytváření podmínek a podnětů k optimálnímu využití potenciálu jednotlivých regionů. Regionální politika je specifickou koordinující a regionální zastřešující veřejnou politikou kladoucí velké nároky na informační zdroje a jejich interpretaci. Volba cílů regionální politiky (na evropské, státní či krajské úrovni) se opírá o poznání současné situace a identifikace potřebných změn. Nástroje využívané k dosažení cílů musí být schopny reagovat na změny v situaci daného území, musí fungovat systém monitoringu rozvojových aktivit a musí být pravidelně prováděno vyhodnocení situace. K uvedeným činnostem je třeba mít k dispozici data a tato data musí být zpracována způsobem umožňujícím jejich interpretaci a vedoucím k praktickému využití zjištěných poznatků.

Předkládaný katalog územních průmětů indikátorů rozvoje regionů zpracovaný jako hlavní součást úkolu „Územní průmět indikátorů podpory regionálního rozvoje v ČR a doporučení pro její zefektivnění“ vytváří informační oporu pro interpretaci hlavních socioekonomických jevů probíhajících v krajích a okresech České republiky. Úkol věcně i metodicky navazuje na úkol WA-101-04 "Socioekonomický rozvoj regionů v ČR - kartografická vizualizace vybraných indikátorů" zpracovávaný v letech 2004–2006 pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, jehož cílem bylo vytvořit kartografickou vizualizaci hlavních charakteristik socioekonomického vývoje jednotlivých okresů ČR. Ve schváleném plánu uplatnění výsledků tohoto projektu se MMR v etapě č. 4 zavázalo v souladu s výsledky a doporučeními projektu zajistit jeho aktualizaci ve dvouletém intervalu.

Úkol se s ohledem na naplňování Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007–2013 a na politiku hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU zabývá kartografickým znázorněním výstupů, výsledků a zejména dopadu podpory regionálního rozvoje v ČR. Hlavními cíli jsou:

  • Vytvoření kartografických podkladů pro usnadnění rozhodování o podpoře regionálního rozvoje v ČR (s důrazem na regiony se soustředěnou podporou státu a zachycení jejich rozvojových souvislostí).
  • Zpřístupnění informací o změnách socioekonomického rozvoje v ČR.
  • Formulace doporučení k zefektivnění podpory regionálního rozvoje v ČR a efektivního využití disponibilních finančních prostředků.

Základním analytickým nástrojem pro hodnocení jakýchkoliv prostorově rozložených jevů je kartografická vizualizace. Promítnutím hodnot ukazatelů do podoby kartogramů či kartodiagramů lze velice jednoduše odhalit některé skryté souvislosti, můžeme získat podklad pro identifikaci rozdílů (disparit) a pro hledání příčin těchto rozdílů, je možné vysledovat celou řadu rozvojových souvislostí a identifikovat podklady pro racionalizaci podpory regionálního rozvoje. Položení správné otázky někdy znamená polovinu odpovědi. Kartografická vizualizace je velmi vhodným nástrojem pro formulaci hypotéz. Na základě vizuálního zjištění lze usuzovat na nesrovnalosti, závislosti či neutralitu proměnných.

Znázorňovací úroveň se pohybuje od úrovně krajské, přes kategorii okresů až ve vybraných případech po úroveň obcí s ohledem na dostupnost dat a smysluplnost znázornění ukazatele na dané úrovni. Jednotlivé indikátory jsou členěny dle témat. Základní členění ukazatelů je zřejmé z obsahu předkládané studie. Každý indikátor je doplněn definicí a komentářem stavu zachyceného kartogramem či kartodiagramem. V řadě případů jsou zařazeny i vývojové řady indikátorů či ilustrační grafy.

Jedním z cílů úkolu je i posouzení situace v regionech se soustředěnou podporou státu. Do kartografických výstupů na úrovni okresů jsou proto šrafováním zaznačena tato území, tak aby mohla být jejich situace posuzována v kontextu rozvoje celé České republiky.