Sociálně-psychologické nástroje

Sociálně-psychologické nástroje se zaměřují na zvýšení a aktivizaci potenciálu lidských zdrojů. Postoje, znalosti, dovednosti lidí v daném prostoru jsou z hlediska rozvoje území zcela zásadní; přitom jde stejně tak o osoby zastupujících jednotlivé aktéry, jako o široké skupiny obyvatel a dalších zde působících osob (cílových skupin).

Ze široké škály oblastí podřaditelných této kategorii budou zmíněny tři klíčové z nich: jde o vzdělávání, komunikaci a motivaci.

 

Vzdělávání je charakterizováno1 jako proces uvědomělého a cílevědomého zprostředkování a aktivního utváření a osvojování soustavy vědeckých a technických vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností a lidských zkušeností, utváření morálních rysů a osobitých zájmů. Je procesem utváření osobnosti, individualizací společenského vědomí, tedy součástí socializace. Prakticky lze tento proces diferencovat na vzdělávání jako činnost lektora a vzdělávání se jako činnost účastníka vzdělávacího procesu. O obecném významu vzdělání pro ekonomický a sociální rozvoj není pochyb. Z hlediska rozvoje venkova je však důležitý fakt, že občané s vyšším vzděláním se častěji aktivně zapojují do rozvoje obce.

Významnou roli v oblasti vzdělávání na venkově hrají školy obnovy venkova. Z hlediska formálního jde o různé právní formy neziskových organizaci, které – obvykle v zařízeních vybudovaných speciálně k tomuto účelu – pořádají vzdělávací kurzy pro osoby zabývající se rozvojem venkova (představitelé a manažeři svazků obcí a místních akčních skupin, starostové atd.). S rozvojem internetu vznikly a nabyly na významu různé vzdělávací portály (např. www.topregion.cz).

1 PALÁN  , Z.: Strategie a rozvoj lidských zdrojů – výkladový slovník. 2004. URL<www.topregion.cz> [cit. 10. 11. 2008].

 

Komunikací – ve smyslu dorozumívání – můžeme v kontextu rozvojových nástrojů rozumět zejména výměnu a přenos informací za použití nejrůznějších komunikačních médií. Zajištění dostupnosti informací ve správný čas a na správném místě je důležitým prvkem efektivního řízení rozvoje. V současné době usnadňují informační přenos elektronická média, pomocí nichž se stírají časové bariéry v přenosu informací. Z hlediska synergického rozvoje jde zejména o to, aby si jednotliví aktéři byli schopni vyměňovat informace o svých rozvojových aktivitách i sdílet zkušenosti, tak aby dostupné zdroje přinášely co největší efekt.

 

Motivace je prvkem zvýšení zájmu o určitou činnost.

  • Vnitřní motivací rozumíme motivy spjaté přímo s nějakou činností (zejména zvídavost, radost z činnosti).
  • Vnější motivace zahrnuje motivy zprostředkované (odměna a trest, pochvala, prestiž apod.).

Všechny rozvojové aktivity jsou nějakým způsobem motivovány. Aktéři považují za důležité zachovat určité hodnoty, chtějí, aby obce fungovaly, aby občané žili v kvalitním prostředí apod. Na vnitřní motivaci lokálních aktérů je založen endogenní rozvoj. Vnitřní motivace je nejúčinnějším hnacím motorem. Jsou proto cíleně vytvářeny motivační nástroje k aktivizaci jednotlivých aktérů. Typickým motivačním nástrojem jsou soutěže.

Od počátku 90. let probíhá každoročně soutěž Vesnice roku. Cílem soutěže je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Mezi hodnoticí kritéria patří koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a péče o krajinu.