Garep s.r.o.

Regionální průměty

Poznání rozvojové situace v území, zachycení trendů a souvislostí jsou důležitými předpoklady pro volbu rozvojových aktivit a pro nastavení nástrojů regionální politiky. Důležitou roli v tomto poznávacím procesu hraje vyjádření prostorových souvislostí jevů pomocí metody kartografické vizualizace.

V této části stránek jsou k dispozici tři katalogy územních průmětů indikátorů regionálního rozvoje, v nichž jsou kartograficky, pomocí kartogramů a kartodiagramů znázorněny územní rozdíly v hodnotách indikátorů. Katalogy vznikly na základě podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

 Kartografická vizualizace umožňuje odhalovat souvislosti mezi jevy, napomáhá identifikovat meziregionální rozdíly a jejich příčiny. V závislosti na charakteru jevu a rovněž na dostupnosti dat jsou prezentovány hodnoty ukazatelů v různé územní míře podrobnosti – od úrovně krajů, přes úroveň okresů, až po obecní úroveň.