Přístupy a metody

Regionální rozvoj, resp. regionální politika jako veřejná politika usilující o vyvážený regionální rozvoj, se po procesní stránce uskutečňuje v celé řadě návazných kroků. Ty můžeme rozčlenit do fáze poznávací (identifikační, analytické), fáze plánovací (formulační, strategické, návrhové) a fáze realizační (implementační). V takto zvolených fázích jde zejména o:

  • zachycení situace regionu, uskutečněných rozvojových aktivit a procesů a identifikaci klíčových aktérů rozvoje;
  • formulaci rozvojových vizí a cílů, přístupů a konkrétních kroků k jejich dosažení včetně nastavení procesu sledování a vyhodnocování realizace;
  • uskutečňování plánovaných aktivit, sledování jejich efektů, vyhodnocování efektů, provádění zpětné vazby a úpravy plánu vzhledem k zachycenému vývoji a novým skutečnostem.

Oblast regionálního rozvoje v rovině teoretické, metodologické i praktické zahrnuje rozsáhlou škálu rozličných odborných pojmů, teorií, konceptů, metod, metodik.

Následující body jsou počátkem budování obsahu stránky a budou postupně rozšiřovány a doplňovány.

Komplexní přístupy a metody

Analytické přístupy a metody

Strategické přístupy a metody

Realizační přístupy a metody

 

V rámci výzkumu vznikly také tři certifikované metodiky týkající se procesu plánování, vymezování problémových regionů a implementace strategických dokumentů.