Synergický model rozvoje venkova

Modelování je vytvářením teoretického obrazu reality. Jde o způsob poznání, při němž se zákonitosti a vztahy empirického objektu zkoumají prostřednictvím teoreticky konstruovaného modelu, jenž má s empirickým objektem shodné určité předem definované znaky. Model synergického působení klíčových institucí rozvoje venkova (viz obrázek) prezentuje strukturu aktérů venkovského prostoru.

Model byl vytvořen v trojrozměrném prostoru, v podobě komolého rotačního kužele, v němž lze zřetelně a jasně zachytit příslušnost jednotlivých aktérů pod určitý pilíř (případně pilíře) rozvoje i vazby mezi aktéry.

 

Základem pro model je vymezení tří základních pilířů – hospodářského, sociálního a environmentálního, které se dále dělí na jednotlivé složky venkovského prostoru.

Klíčové instituce/aktéři jsou subjekty, které se aktivně podílí na rozvoji venkova, resp. zemědělství. Dopady jejich činnosti vedou ke zlepšení kvality života obyvatel, podmínek pro podnikání, přispějí ke zlepšení vybavenosti apod. Není to subjekt, který působí plošně, ale je specifický pro venkov.

V modelu jsou zachyceny pouze klíčové vztahy mezi jednotlivými aktéry, které se v čase opakují a prokazatelně vedou k změnám v daném prostoru. Vztahy mohou probíhat vertikálně (mezi obecní – mikroregionální – krajskou – celonárodní úrovní nebo horizontálně, např. obec může spolupracovat s místními spolky, a to s různou intenzitou).

 

V modelu jsou zachyceny hlavní skutečnosti, které ovlivňují komplexní a vyvážený rozvoj venkova. Schéma je rozčleněno podle tří základních pilířů rozvoje, které jsou blíže specifikovány do rozvojových oblastí. K jednotlivým oblastem jsou vždy přiřazeni relevantní aktéři a jejich rozvojové nástroje; přitom činnost některých aktérů se projevuje ve více pilířích, takže jsou uvedeni u všech relevantních oblastí. Nástroje jsou v této fázi zachyceny pouze obecně (typově). Další částí schématu jsou dopady působení aktérů a jimi využívaných nástrojů do dané rozvojové oblasti; specifikovány jsou vždy za danou oblast souhrnně.

 

synergický model
Pramen: Svobodová, H. a kol.: Synergie ve venkovském prostoru. Brno: GaREP, 2011. s. 86. ISBN 978-80-904308-8-4.

Objekty synergického modelu:

Obecní úroveň:

 • SHR - samostatně hospodařící rolník
 • ZD - zemědělské družstvo
 • Podnikatel
 • Obec
 • ZŠ - základní škola
 • NNO - nestátní nezisková organizace

Mikroregionální úroveň

 • MAS - místní akční skupina
 • DSO - dobrovolný svazek obcí
 • ŠOV - škola obnovy venkova
 • Z SŠ - zemědělská střední škola
 • ZA - Agentura pro zemědělství a venkov

Krajská úroveň

 • Krajský úřad
 • KIS - krajské informační středisko
 • KVS - krajská veterinární správa
 • KCCR - krajská centrála cestovního ruchu

Národní úroveň

 • MZE - Ministerstvo zemědělství ČR
 • CSRV - Celostátní síť pro rozvoj venkova
 • Výzkumné ústavy
 • ZVHS - Zemědělská vodohospodářská správa
 • Ústřední pozemkový úřad
 • MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • MŽP - Ministerstvo životního prostředí ČR
 • CHKO, NP - chráněná krajinná oblast / národní park
 • SFŽP - Státní fond životního prostředí
 • Z VŠ - zemědělská vysoká škola
 • SVT - Svaz venkovské turistiky
 • ECEAT - European Centre for Ecology and Tourism
 • Svazy producentů
 • AK ČR - Agrární komora České republiky
 • HK ČR - Hospodářská komora České republiky
 • Lesy ČR, s. p.
 • SPOV - Spolek pro obnovu venkova
 • SMO - Svaz měst a obcí
 • EVFRV - Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
 • NS MAS ČR - Národní síť MAS ČR
 • MK  - Ministerstvo kultury ČR
 • NÚLK - Národní ústav lidové kultury
vazby mezi aktéry
Pramen: Svobodová, H. a kol.: Synergie ve venkovském prostoru. Brno: GaREP, 2011. s. 102. ISBN 978-80-904308-8-4.

Mezi jednotlivými aktéry existuje řada vazeb (viz vedlejší obrázek). Vazby se projevují s různou intenzitou, kontakt mezi subjekty probíhá více či méně často. Základní vazby jsou znázorněny na vedlejším obrázku.

 

Ve větším rozlišení jsou modely ke stažení zde - trojrozměrný model a model vazeb.