Administrativní nástroje

Základní rámec pro fungování venkova a venkovských obcí lze ztotožnit, stejně jako u většiny rozvojových územních či věcných oblastí, s legislativou. Nejvýznamnějšími právními normami jsou:

  • zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (ve znění zákona č. 110/2007 Sb.), tzv. kompetenční zákon, který stanoví kompetence jednotlivých orgánů státní správy,
  • zákon č. 128/200 Sb., o obcích,
  • zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

Pro oblast rozvoje venkova jsou významné zejména normy v oblasti zemědělského podnikání a životního prostředí:

  • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
  • zákon č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
  • zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
  • zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.